Skip links

بانک مرکزی ایران

بانک مرکزی ایران، به عنوان نهادی بسیار مهم در سیستم مالی و اقتصاد کشور ایران، تاریخچه‌ای با عمق و اهمیت دارد. این نهاد مسئولیت‌های اساسی مانند تنظیم پول و ارز، پشتیبانی از عملکرد بانک‌ها، ایجاد و تنظیم سیاست‌های مالی، و نظارت بر اقتصاد را بر عهده دارد.
از سال‌ ۱۴۰۱، این نهاد مالی برای ایجاد و تقویت برند و زیرمجموعه‌های خود به همکاری با آژانس برندسازی ماورای پرداخته و امروز به عنوان یکی از مشتریان وفادار این آژانس شناخته می‌شود. همکاری بانک مرکزی ایران با آژانس‌های برندسازی معتبر نمایانگر تعهد به توسعه و تقویت برندها و زیرمجموعه‌های خود در دسته بندی‌های مالی و بانکداری است. این همکاری به منظور افزایش شناخت و اعتماد به برندها، تجربه مشتریان بهبودیافته و توسعه موفقیت مالی نهادهای مالی معرفی می‌شود.

Explore
Drag