Skip links

آسمان

بازآفرینی هویت برند مدیریت دارایی آسمان

با هدف ایجاد هویتی جدید و متمایز در ذهن مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران، رقبا و سایرین، نماد، طراحی، مفهوم و ترکیبی از آن‌ها را برای آسمان ایجاد کرده‌ایم تا جذابیت برند را افزایش دهیم.

Old logo

تلاش برای تغییر نام تجاری، ایجاد هویتی منحصر به فرد برای آسمان، متفاوت از رقبای آن بوده است.

New logo

تایپ آسمان

المان‌های لوگو

غلبه بر ادراکات گذشته، بدون شک، رایج ترین چالش هایی است که هنگام ابداع مجدد هویت جدید با آن مواجه هستیم. با این حال، دست در دست هم دادن آسمان منجر به افزایش ارزش شرکت آنها شده است.

پیام برند تازه شد، لوگوهای جدیدی دریافت کردند و ظاهر دفتر و متعلقات آن تغییر کرد.

Explore
Drag